Loading...

Jahudinjtë në Kur’an

3101132706tqH2g.png

Allahu i Madhëruar thotë: “Me siguri do të vëresh se armiqtë më të ashpër të besimtarëve janë jahudinjtë…”(Sure “Maide”, ajeti 82).

KUSH JANË JAHUDINJTË?

Ata janë populli për të cilët:

–  Allahu u ka zbritur Libër, që të veprojnë sipas tij, por ata e ndryshuan atë.

– Allahu u ka çuar atyre profetë dhe të dërguar, mirëpo ata i kundërshtuan ata dhe disa prej tyre i vranë.

– Allahu i ka mirësuar me mirësi të shumta, por ata i mohuan. Në Kur’an thuhet: “O bijtë e Izraelit, kujtoni të mirat që ju kam falur!…” (Sure “Bekare”, ajeti 40).

– Ata sollën ideologji dhe risi devijuese, nga të cilat habitet çdo njeri që njihet me to.

– Ata përmenden në pesëdhjetë sure të Kur’anit të Shenjtë me emrin Beni Israil. Historia e tyre përmendet në Kur’an më shumë se çdo histori e një populli tjetër.

– Ata quhen Israilë sepse ky emër ka qenë i profetit të Allahut Ja’kubit. Kur Allahu u drejtohet atyre me thënien ja beni israile, o bijtë e Izraelit, ka për qëllim t’u thotë: O ju bij të këtij robi punëmirë e adhurues, jini si ai, pra, si Ja’kubi.

ALLAHU SIPAS BESIMIT TË JAHUDINJVE

Sipas besimit të jahudinjve Allahu nuk qenka i Plotfuqishëm. Në Kur’an thuhet: “Hebrenjtë thonë: “Dora e Allahut është e shtrënguar.” Iu lidhshin duart atyre dhe qofshin të mallkuar për atë që thonë! Përkundrazi, të dyja Duart e Tij janë të hapura…” (Sure “Maide”, ajeti 63).

Sipas tyre, Allahu nuk qenka Zoti dhe Sunduesi i botëve, por vetëm Zoti i jahudinjve.

Sipas tyre, Allahu nuk qenka i drejtë mes njerëzve. Ai i paska ngritur jahudinjtë mbi njerëzit e tjerë dhe ata qenkan populli i zgjedhur i Allahut, edhe pse adhuruan viçin dhe bënin masakra. Sipas tyre, në një të tretën e ditës Allahu luajka me balenën e melekut të qiellit.

Sipas tyre, kur Allahu haska vështirësi për një çështje dhe nuk paska mundësi ta zgjidhë atë në qiell, u konsultoka me rabinët në tokë. Ai diskutoka me rabinët derisa vendimin e çokan te një dijetar jahudi. Ky dijetar gjykoka dhe ia bëka të ditur Allahut gabimin e Tij. (Shih, Muhamed Nemr el Khatijb , “Hakikatul Jehud ue metamiu es suhjunijeh”, Bejrut, Darul Hajat, f. 16, viti 1389 hixhri.)

NJERIU SIPAS BESIMIT TË JAHUDINJVE

Sipas jahudinjve, njeriu i vërtetë qenka vetëm jahudiu. Për të tjerët thonë: “Të gjithë njerëzit, me përjashtim të jahudinjve, janë krijuar nga sperma e kalit. Allahu i ka krijuar jojahudinjtë në formën e njeriut që të jenë të përshtatshëm për t’u shërbyer jahudinjve, për hir të të cilëve është krijuar bota.” (El Jahudijetu uel Alemijetu, f. 10.) Në këtë mënyrë ata e nëpërkëmbin dhe nuk e pohojnë shenjtërinë e të tjerëve.

SJELLJET E JAHUDINJVE SIPAS KUR’ANIT TË SHENJTË

Kur’ani është burimi i të gjitha dijeve. Ai nuk është libër historie, por ai na flet për historinë e popullit më të pabindur dhe më kokëfortë – bijtë e Izraelit. Natyrisht, në mesin e jahudinjve ka edhe të drejtë; mirëpo janë shumë të paktë. Këtë e dëshmon edhe Kur’ani: “…Disa prej tyre janë të matur, por shumë prej tyre bëjnë vepra të këqija.” (Sure “Maide”, ajeti 66).

Kur’ani na flet qartë për sjelljet e jahudinjve. Prej sjelljeve të tyre sipas Kur’anit përmendim:

1- Politeizmi dhe idhujtaria:

Allahu i Madhëruar thotë: Kujtoni kur i caktuam Musait dyzet net (për takimin me të), e pastaj ju adhuruat viçin, duke vepruar si keqbërës! (Surja Bekare, ajeti 51).

Dhe: Ne i kaluam bijtë e Izraelit përtej detit, ku ndeshën një popull që adhuronin idhujt e vet. Ata i thanë Musait: “Na bëna edhe neve një zot, ashtu si kanë ata zota”. Musai tha: “Ju qenkeni vërtet një popull i paditur! (Surja A’raf, ajeti 138).

Dhe: Hebrenjtë dhe të krishterët thonë: “Ne jemi bijtë e Allahut dhe të dashurit e Tij”. Thuaj: “Atëherë, përse Ai ju dënon për shkak të gjynaheve tuaja?… (Surja Maide, ajeti 18).

Dhe: Hebrenjtë thonë: “Uzejri është i biri i Allahut”, të krishterët thonë: “Mesihu është i biri i Allahut”. Këto janë fjalët e tyre, nga goja e tyre, i imitojnë fjalët e jobesimtarëve të mëparshëm. I vraftë Allahu! Si po shmangen (nga e vërteta)! (Surja Teube, ajeti 30).

 

2- Shkatërrimi në Tokë

Allahu i Madhëruar thotë: “…Ata përpiqen të shkaktojnë ngatërresa në Tokë dhe Allahu nuk i do ngatërrestarët.”(Surja “Maide”, ajeti 64).

Në protokollet e zionistëve thuhet: “Motoja e jonë duhet patjetër të jenë të gjitha mjetet e dhunës, mashtrimit dhe ryshvetit. Dhuna është baza. Për asnjë çast të mos ngurrohet në ryshvet, në mashtrim dhe tradhrti për të përmbushur synimet tona.” (Tanijus Mun’im, Hatar el jehudijeh es suhjunijeh, f. 106.)
Dhe: “Duhet patjetër të shkatërrohen familjet që nuk janë jahudite.”

Dhe: “Është detyra jonë që t’ua shtojmë popullit mangësitë dhe t’ia prishim traditat dhe t’ia shthurim dëshirat. Nëse e bëjmë këtë, atëherë grupimet do të përçahen mes tyre dhe të gjitha fuqitë e të pafeve që janë kundëa nesh do të shpërbëhen. Po ashtu do të frenohen të gjitha fuqitë dhe neve do të na sigurohen faktorët dhe shkaqet për të triumfuar ndaj miliona njerëve, në shpirtrat e të cilëve kemi përhapur përçarjen.” (El Jahudijetu el Alemijetu, f. 106.)

Dhe: “Me qëllim që shumica të mbetet në errësirë dhe të mos dijë se çfarë gjendet para errësirës dhe as pas saj dhe as të mos dijë se ç’kuptim ka, ne do të mendojmë për krijimin e mjeteve kënaqëse, të dëfrimeve dhe të zbavitjeve gazmore. Të shpikim lloje të ndryshme sportesh dhe zbavitjesh – ushqim për kënaqësitë dhe epshet…, të shtojmë kështjella dhe ndërtesa të bukura. Pastaj t’i bëjmë gazetat që të ftojnë në ndeshje artistike dhe sportive për të gjitha gjinitë. Kështu që ata do të mendojnë për këto gjëra dhe nuk do të mendojnë për atë që ne kemi përgatitur. Atëherë, ne do të shkojmë atje ku duam.” (Axhaxh Neuidh,  “Brutukulat hukema benij suhjun, Dimashk, Talas, 1989, vëll. 1, f. 241.)

Dhe: “Vërtet, shkencat e ekonomisë dhe e financës janë çështje parësore që duhet t’i studiojë çdo jahudi… Në këto poste të rrezikshme ne do të vendosim persona, për të cilët nuk flitet mirë, nuk kanë moral… Ne do të vendosim në këto poste të rrezikshme, gjithashtu, persona që i kundërshtojnë urdhrat tanë dhe kanë qenë të burgosur. I gjithë qëllimi i kësaj është se ata vërtet do t’i mbrojnë interest tona deri në frymëmarrjen e fundit sepse mbrojnë veten e tyre.” (El Jahudijetu el Alemijetu, f. 106.)

Kardinali Mirij De Fal thotë: “Jahudizmi ka qenë gjithmonë pas përhapjes së çdo libri shkkatërrues antimoral dhe pas çdo reviste lakuriësie, fotot e të cilave na provokojnë dhe ne i urrejnë ato.”  (El Jahudijetu el Alemijetu, f. 116.)

3- Hipokrizia

Allahu i Madhëruar thotë: “Kur takohen me besimtarët, ata(jahudinjtë) thonë “Besojmë” – por, kur mbesin vetëm me djajtë e tyre, thonë: Në të vërtetë, ne jemi me ju; ne vetëm po talleshim.” (Surja “Bekare”, ajeti 14).

Dhe: “Kur takohen me besimtarët, ata thonë: “Ne besojmë” e kur ngelin vetëm me njëri-tjetrin, ata thonë: A u tregoni atyre atë që ua ka shpallur Allahu (në Teurat), për ta përdorur si argument kundër jush te Zoti juaj? A nuk po mendoni?” (Surja “Bekare”, ajeti 74).

Në Telmud thuhet: “Është e lejueshme për jahudiun që çdo ditë të thotë njëzet betime të rreme…” (El Jahudijetu el Alemijetu, f. 13.)

Dhe: “Është e lejuar për jahudiun që të mashtrojë jojahudiun dhe t’i betohet atij me betim të rremë.” (Ahmed Shelebij,Mukarenetul Edjan, el jahudijetu, botimi 3, Kajro, biblioteka “En nehdatul Misrijetu”, viti 1973, f. 269.)

4- Shkelja e besës dhe e marrëveshjes

Allahu i Madhëruar thotë: “Krijesat më të këqija tek Allahu janë ata që mohojnë dhe që nuk do të besojnë; janë ata me të cilët ke bërë marrëveshje, por që çdo herë e shkelin atë dhe nuk i frikësohen Allahut.” (Surja “Enfal”, ajetet 55-56).

Dhe: “Për shkak se ata e thyen besëlidhjen e tyre, Ne i mallkuam ata dhe ua bëmë zemrat të ashpra…” (Surja “Maide”, ajeti 13).

Vërtet, jahudinjtë nuk u janë përmbajtur marrëveshjeve dhe besëlidhjeve me profetin Muhamed (paqja dhe bekimet e Allahut qofshin bi të dhe mbi familjen e tij!). Ata bashkëpunuan me politesitët dhe hipokritët kurejshit në betejën e Ahzabit. (El Jahudijetu el Alemijetu, f. 8.)

Menachem Begin ka thënë: “Kurrë nuk do të ketë paqe për popullin izraelit, as për Tokën e as për arabët, nëse nuk e çlirojmë vendin tonë, edhe nëse e firmosim marrëveshjen e pajtimit.”

5- Shtrembërimi i të vërtetave

Allahu i Madhëruar thotë në Kur’an: “Në mesin e hebrenjve ka nga ata që i shtrembërojnë fjalët…” (Surja “Nisa”, ajeti 46).

Në protokollet e të mençurve zionist thuhet: “Përsa i përket të rinjve mendjelehtë, ne ua trazuam atyre mendjet, ua turbulluam kokat dhe ne i shthurëm ata me edukatën tonë që u dhamë atyre për parimet dhe pikëpamjet, për të cilat e dimë se janë shthurëse dhe shkatërruese. Ne jemi ata që ua dhamë atyre atë edukatë.” Axhaxh Neuidh,  (“Brutukulat hukema benij suhjun, Dimashk, Talas, 1989, vëll. 1, f. 219.)

Dhe: “Ne do të synojmë shtyllat e studimit universitar, do të rishkruajmë historinë që të heqim prej saj çdo të keqe që i drejtohet historisë sonë.” (El Jahudijetu el Alemijetu, f. 14.)

6- Lëkundshmëria në besim

Allahu i Madhëruar thotë: “O ju që keni besuar! Nëse i bindeni një grupi nga ata që u është dhënë Libri, ata do t’ju kthejnë në jobesimtarë, pasi patët besuar.” (Surja “Ali Imran”, ajeti 100).

7- Marrja e pasurive me pa të drejtë

Allahu i Madhëruar thotë: “…Dhe për shkak se përvetësonin padrejtësisht pasurinë e njerëzve…” (Surja “Nisa”, ajeti 161).

Në Telmud thuhet: “Kamatëpërdorësi Samuel bleu nga një jojahudi një enë floriri, të cilën shitësi e mendonte se ishte bakër. Ai pagoi katër dërhem. Pastaj vodhi një dërhem prej tij. Kamatëçiu e bëri këtë që të vërtetojë për jahudinjtë në Telmud se vjedhja dhe mashtrimi i jojahudiut është e lejuar.”(El Jahudijetu el Alemijetu, f. 14.)

8- Vrasja e punëmirëve

Allahu i Madhëruar thotë: “Lajmëroji ata që mohojnë shpalljet e Allahut, që vrasin profetët padrejtësisht dhe vrasin edhe ata që urdhërojnë të veprohet me drejtësi për dënimin e dhembshëm që i pret.” (Surja “Ali Imran”, ajeti 21).

Po. Jahudinjtë, për shkak të betejës së benij Nedhijrit, u përpoqën të vrisnin vulën e profetëve, profetin Muhamed (paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!) në Medinen e Ndritur.

9- Dinakëria

Allahu i Madhëruar thotë: “Pyeti ata për qytetin që gjendej në bregdet dhe për çfarë i gjeti banorët e tij kur e thyen urdhëresën e Sebtit (së shtunës)! Atë ditë u vinin peshqit me shumicë, ndërsa ditëve tjera që nuk i kremtonin, nuk u vinin. Kështu, Ne i vumë në provë, sepse bënin punë të mbrapshta.” (Surja “A’raf”, ajeti 163).

10- Futja e përçarjeve

Allahu i Madhëruar thotë: “Kurdo që ata e ndezin zjarrin e luftës, Allahu e shuan atë…” (Surja “Maide”, ajeti 64).

11- Tradhtia e amanetit

Allahu i Madhëruar thotë: “Ka nga ata ithtarë të Librit, që sikur t’u besosh një barrë të tërë ari, do t’jua kthejnë; por ka edhe të atillë që, nëse u jep në besim, qoftë edhe një dinar, nuk ta kthejnë, veçse nëse nuk u ndahesh. Kjo është kështu, ngase ata thonë: Ne nuk kemi ndonjë detyrim ndaj analfabetëve (arabë). Ata flasin me vetëdije gënjeshtra për Allahun.” (Surja “Ali Imran”, ajeti 75).

CILËSITË E JAHUDINJVE SIPAS KUR’ANIT

1- Ashpërsia e zemrës

Allahu i Madhëruar thotë: “Por, pas kësaj, zemrat tuaja u forcuan e u bënë si guri, madje edhe më të forta. Në të vërtetë, ka gurë, nga të cilët burojnë lumenj, ka të atillë që çahen e nga të cilët rrjedh uji, madje ka edhe syresh që rrëzohen nga frika e Allahut. Allahu nuk është i pavëmendshëm ndaj veprimeve tuaja.” (Surja “Bekare”, ajeti 74.)

2- Lakmia

Allahu i Madhëruar thotë: “Dhe, vërtet, do t’i gjesh ata më lakmtarë për të jetuar sesa njerëzit e tjerë…” (Surja “Bekare”, ajeti 96). Shakku i kësaj lakmie është:

a-  Teksti i Teuratit përqendrohet në shpërbblimin dhe ndëshkimin në këtë jetë dhe jo në Jetën Tjetër. Bindja shton grurin, vajin dhe verën kurse mëkati sjell thatësirë, poshtërim dhe pakësim të vajit dhe të verës.

b-  Ajetet e tubimit në Teurat janë të pakta dhe në formë poezish.

3- Frika nga vdekja

Allahu i Madhëruar thotë: “Thuaju hebrenjve: ‘Në qoftë se ju pretendoni se jeni të vetmit miq të Allahut nga të gjithë njerëzit, atëherë dëshirojeni vdekjen, po të jeni të sinqertë!’ Por ata kurrë nuk do ta dëshirojnë vdekjen, për shkak të veprave që kanë bërë duart e tyre. Allahu i njeh mirë keqbërësit. Thuaj: ‘Vdekja prej së cilës po ikni, do t’ju arrijë. Pastaj, ju do të ktheheni tek Ai, i Cili e di të padukshmen dhe të dukshmen dhe Ai do t’ju njoftojë ju për atë që keni bërë’.”  (Surja “Xhumua”, ajetet 6-8).

4- Pakënaqësia ndaj mirësive

Allahu i Madhëruar thotë: “Pastaj bëmë që retë t’ju bënin hije dhe ju zbritëm manën dhe thëllëza, duke thënë: “Hani nga ushqimet e mira, që ju kemi dhënë!” (Ata nuk ishin mirënjohës dhe kështu) nuk na bënë keq Neve, por i bënë keq vetes.” (Surja “Bekare”, ajeti 57).

Dhe: “Kujtoni kur i thatë: O Musa! Ne nuk mund të kënaqemi vetëm me një lloj ushqimi, prandaj lutju për ne Zotit tënd të na dhurojë nga ato që jep toka: perime, tranguj, thjerrëza, qepë dhe hudhra! Ai ju tha: Vërtet doni të ndërroni atë që është më e mirë me atë që është më e dobët?! Shkoni në qytet, atje do të gjeni atë që kërkoni! Ata i kaploi poshtërimi dhe përulja dhe merituan zemërimin e Allahut. Kjo ndodhi, sepse ata i mohonin shpalljet e Allahut dhe i vrisnin të dërguarit pa asnjë të drejtë. Kjo ndodhi, sepse ata kundërshtonin dhe kalonin çdo kufi.” (Surja “Bekare”, ajeti 61).

Në Teurat thuhet se bijtë e Izraelit i thanë Musait dhe Harunit (paqja qoftë mbi ata të dy!): “Ah sikur të kishim vdekur në Egjipt (Misir) kur ishim të ulur pranë tenxhereve të mishit dhe hanim bukë për t’u ngopur. Ju na çuat ne në këtë varfëri, me qëllim që t’i vdisni të gjithë këta njerëz.”

5- Urrejtja dhe armiqësia

Allahu i Madhëruar thotë: “…Ne kemi futur ndërmjet tyre armiqësi dhe urrejtje deri në Ditën e Kiametit…” (Surja “Maide”, ajeti 64).

6- Poshtërimi, mjerimi dhe zemërimi i Allahut

Allahu i Madhëruar thotë: Ata i kaploi poshtërimi dhe përulja dhe merituan zemërimin e Allahut. Kjo ndodhi, sepse ata i mohonin shpalljet e Allahut dhe i vrisnin të dërguarit pa asnjë të drejtë. Kjo ndodhi, sepse ata kundërshtonin dhe kalonin çdo kufi. (Surja Bekare, ajeti 61).

Dhe: Kudo që gjenden, ata janë të kapluar nga poshtërimi, vetëm nëse kanë ndonjë mbrojtje prej Allahut apo prej njerëzve. Ata merituan zemërimin e Allahut dhe do t’i kaplojë mjerimi. Kjo ishte për shkak se mohuan shpalljet e Tij dhe pa kurrfarë të drejte, i vrisnin profetët. Kjo ishte për shkak se ata nuk u bindën dhe i kaluan kufijtë (në të këqija). (Surja Ali Imran, ajeti 112).

7- Të bashkuar në aparencë dhe me zemra të përçara

Allahu i Madhëruar thotë: …Ti mendon se ata janë të bashkuar, mirëpo zemrat e tyre janë të përçara, sepse ata janë njerëz që nuk kuptojnë. (Surja Hashr, ajeti 14).

8- Frikacakë

Allahu i Madhëruar thotë: Ata nuk do të luftojnë kundër jush së bashku, veçse në vende të fortifikuara ose pas mureve… (Surja Hashr, ajeti 14).

POROSI NGA KUR’ANI PËR BASHKËPUNIMIN ME JAHUDINJTË

Mosmarrja e tyre si miq

Allahu i Madhëruar thotë: “O që keni besuar! Mos i bëni miq e mbrojtës hebrenjtë dhe të krishterët! Ata janë mbrojtës të njëri-tjetrit. Kushdo prej jush që i bën ata miq, është me ata. Vërtet, Allahu nuk i udhëzon në rrugë të drejtë keqbërësit.” (Surja “Maide”, ajeti 51). Kjo përfshin edhe marrjen e tyre si udhëheqës dhe përkrahjen e tyre.

Jahudizmi zionist dhe shteti i pretenduar

Të gjitha ato që u përmendën më lart janë sjelljet dhe cilësitë e përgjithshme të jahudinjve. Nga mesi i këtyre jahdinjve doli një lëvizje ekstremiste, me emrin zionizëm. Ky emër është marrë nga mali Suhjun që ndodhet në Palestinë. Nisur nga kjo, lëvizja zioniste arriti ta pushtojë këtë vend islam, Palestinën, dhe në vitin 1948 shpalli shtetin izraelit. Në vitin 1967, kjo lëvizje ekstremiste e zgjeroi edhe më shumë pushtimin e saj në Palestinë.

Në parlamentin izraelit, zionistët kanë shkruar: “Toka jote o Izrael është nga Nili në Eufrat.” Kjo moto është edhe prapaskena e flamurit të tyre, i cili ka dy ngjyra blu, që nënkupton dy lumejtë. Kurse një rabin ushtarak izraelit me emrin Mushij Xhurn ka thënë se: “Tri luftërat mes Izraelit dhe arabëve gjatë viteve 1948-1956 dhe 1967 kanë qenë të shenjta. E para ka qenë për çlirimin e tokës së Izraelit. E dyta për vazhdimësinë e shtetit izraelit dhe e treta ka qenë për të realizuar profetësitë e profetëve të izraelitë.” (El Jahudijetu el Alemijetu, f. 173.)

Allahu i Madhëruar na thotë në Kur’an se konflikti me jahudinjtë do të jetë i vazhdueshëm dhe armiqëisa e tyre do të jetë e përhershme. Kur’ani thotë: Ata vazhdimisht do të luftojnë kundër jush, që të mund t’ju kthejnë nga besimi juaj (Surja Bekare, ajeti 217). Dhe: Me siguri do të vëresh se armiqtë më të ashpër të besimtarëve janë hebrenjtë dhe idhujtarët… (Surja Maide, ajeti 82). Prandaj:

1- Të njihemi me të vërtetën e jahudinjve, që të zbatojmë atë që na urdhëron Allahu i Madhëruar, ashtu siç e kërkon vetë Ai.

2- Të jemi të kujdesshëm e tw mos biem në pellgun e atyre sjelljeve dhe cilësive të jahudinjve që i përmend Kur’ani, që të mos na përfshijë zemërimi dhe mallkimi i Allahut të Plotfuqishëm, qw tw mos largohet mëshira e Allahut (Mos e lejoftë Allahu!) dhe qw tw mos goditemi me pasoja të rënda në këtë jetë dhe në Jetën Tjetër.

3- Të jemi sa më larg sjelljeve dhe cilësive të jahudinjve, që të ruajmë bashkësinë tonë islame prej përçarjeve, grindjeve, mosmarrëveshjeve e konflikteve.

4-Të mos harrojmë vuajtjet e vëllezërve tanë myslimanë në Palestinën e pushtuar që po përjetojnë çdo ditë nga duart e zionistëve.

Komentet

Leave a Reply

Top
Njoftim nga Shqipmedia. Kemi kaluar në faqe të re. Kliko këtuwww.shqip.media